پادشاه موسیقی فارسی

Dj Reza#Dj Sami#RezAndy

 

 


<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" class="style2" style="width: 468px; height: 60px;">
<div class="style34">
<param name=movie value="http://up.iranblog.com/Files1/7b0fe1d9b7df44b0ae63.swf">
<param name=quality value=Medium>
<param name="bgcolor" value="#161616">
<param name="scale" value="ExactFit">
<param name="menu" value="false" />
<embed src="http://up.iranblog.com/Files1/7b0fe1d9b7df44b0ae63.swf" quality=Medium pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#161616" style="width: 468px; height: 60px;" scale="ExactFit" menu="false" wmode="transparent">
</embed>
</div>
<param name="wmode" value="transparent"></object>

 

 

 

 

برای دریافت بنر وبلاگ کافیست کد بالا را بدون هیچ تغییری در قالب وبلاگ خود قرار دهید.

در صورت داشتن مهارت برنامه نویسی این کد را در میان پست های وب خود قرار دهید. 

با تشکر